Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1.Wstęp

1. Sklep internetowy Sum Rybnik prowadzony pod adresem internetowym www.sumrybnik.pl prowadzony jest przez KUWACZKA GENOWEFA FIRMA "SUM" ARTYKUŁY WĘDKARSKIE.
Dane Sprzedawcy oraz dane korespondencyjne:
KUWACZKA GENOWEFA FIRMA "SUM" ARTYKUŁY WĘDKARSKIE
ul. Rudzka 224/1, 44-200 Rybnik, tel.32 424 72 74
NIP: 6420024513, REGON: 270391280
Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest KUWACZKA GENOWEFA FIRMA "SUM" ARTYKUŁY WĘDKARSKIE.

§ 2.Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna.
2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w Sklepie.
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
4. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w naszym Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu i hasła.
5. Kurier – firma kurierska która dostarcza towar na zlecenie sprzedającego.
6. Produkt – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie.
7. Regulamin - Regulamin Sklepu internetowego Sum Rybnik.
8. Sklep – sklep internetowy Sum Rybnik za pomocą którego Sprzedawca na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną.
9. Sprzedawca – podmiot wskazany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu, będący jednocześnie administratorem
strony internetowej Sklepu.
10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z ramach Sklepu.
11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. z 2014 r. Poz . 827).
12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Warunkiem zrobienia zakupów w Sklepie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonanie zakupu przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji
postanowień niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.
2. Klienci dokonując rejestracji tworzą konto klienta, na którym gromadzone są dane osobowe oraz informacje o kliencie. Usługi konta klienta są bezterminowe.
Każdy klient ma prawo na usunięcie swojego konta klienta po informacji przekazanej administratorowi sklepu oraz przysługuje prawo do zmian w treści swoich danych osobowych.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za transakcje, które zostały wykonane z jego konta klienta.
5. Klient oświadcza że wszelkie dane przekazane w czasie rejestracji są prawdziwe.

§ 4. Zamówienia

1. Zamówienia można złożyć za pośrednictwem sklepu internetowego lub telefonicznie.
2. Aby umowa sprzedaży doszła do skutku kupujący dodaje do koszyka sklepu wybrane produkty.
3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kup Teraz” – Klient ma możliwość wprowadzania dowolnych zmian w swoim zamówieniu.
4. W kroku 4 składania zamówienia pojawia się komunikat: Prosimy o weryfikację zakupów i naciśnięcie przycisku `KUP TERAZ`. Po naciśnięciu tego przycisku transakcja zostanie zrealizowana.
5.Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacjami o sposobie i postępach realizacji zamówienia złożonego przez kupującego oraz musi potwierdzić zakupy przez naciśnięcie
przycisku " Aktywuj Przeprowadzoną Transakcję"
6. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem naciśnięcia przycisku "Aktywuj Przeprowadzoną Transakcję"

Płatności obsługiwane są przez system płatności PayU www.payu.pl.

§ 5. Termin realizacji zamówienia, wysyłka, odbiór zamówienia

a) Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej - czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze.

Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

b) Zamówienia złożone z opcją zapłaty: przedpłata na konto są pakowane po zaksięgowaniu pieniędzy na wskazanym koncie bankowym.

c) W wyjątkowych przypadkach termin dostarczenia towaru może zostać wydłużony, o takiej sytuacji klient zostanie poinformowany.
Zakupiony towar zostanie dostarczony przez przewoźnika na koszt kupującego, o ile warunki dostawy określone na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią inaczej.

d) Za ewentualne uszkodzenia w czasie transportu lub utratę przesyłki odpowiada sklep Sum Rybnik.

e) Prosimy o nieodbieranie przesyłek uszkodzonych w czasie transportu.
Po odbiorze paczki, która z zewnątrz nie nosiła śladów uszkodzeń bez zastrzeżeń na kliencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że towar został uszkodzony w transporcie (zgodnie z Art. 76 pkt. 4 Prawa przewozowego).

§ 6. Ceny

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.

§ 7. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Kupującemu zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący wszedł w posiadanie Produktów czyli od dnia odbioru przesyłki.
3. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie
otrzymane od Kupującego środki. Aby skutecznie odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [email protected]
lub na adres sklepu. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy który jest poniżej:

Wzór
Ja imię oraz nazwisko niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy kupna sprzedaży następujących rzeczy: nazwy kupionych rzeczy, numer transakcji zakupu.
Data zawarcia umowy kupna sprzedaży to Proszę wpisać datę, Data odbioru przedmiotów Proszę wpisać datę odbioru przedmiotów .
Imię i nazwisko: Imię oraz nazwisko kupującego
Login: Login kupującego Adres: Adres kupującego
Data: Data odstąpienia od umowyPodpis: Tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej
4. Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupione produkty do Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia,
w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres sklepu.
KUWACZKA GENOWEFA FIRMA "SUM" ARTYKUŁY WĘDKARSKIE, ul. Rudzka 224/1, 44-200 Rybnik

5. W przypadku odstąpienia przez klienta od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru przez klienta do sklepu. Sprzedawca zwraca otrzymane od kupującego
środki w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sklep )
6. Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupione produkty do Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu
14 dni na adres sklepu.
7. Kupujący pokrywa koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Produktu.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej w ramach zakupów w sklepie nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:- O świadczenie usług, jeżeli
przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
do odstąpienia od zawartej umowy.- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.- w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami.

§ 8. Procedura reklamacyjna

1. Kupujący może składać u Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę
reklamacji- Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego-Dokładny opis reklamacji
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym
zakresie w odniesieniu do powstałych braków.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail lub na adres korespondencyjny podany przy rejestracji.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym
w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o
prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo
mają te przepisy.
4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim
przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bytomiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz(y) bez wad, z wyłączeniem wad
wskazanych w ofercie sprzedaży.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.